Скопје

Ѓорче Петров

Стадион
седишта
3000
Капацитет
на главниот град
Во западниот дел